Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Domaine Alsace

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1 - Definities

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

Artikel 9 - De prijs

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

Artikel 12 - Betaling

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 

Artikel 14 - Geschillen

 

Artikel 15 - Privacy 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1.  

  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


 2.  

  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 3.  
 

Dag: kalenderdag;

 

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Domaine Alsace V.O.F.

Aleoeten 14

2904 VA Capelle aan den IJssel

 

Telefoonnummer: 085-7604698

E-mailadres: info@domainealsace.nl

KvK-nummer: 55419895

Btw-identificatienummer: NL851701097B01

IBAN: NL25KNAB0254884997

 

 Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

 1.  

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2.  
 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

 1.  

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.  
 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

 1.  

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2.  
 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Alcoholische dranken worden alleen verkocht aan personen van 18 jaar of ouder. Indien blijkt dat iemand jonger dan 18 jaar alcoholische dranken besteld zal de ondernemer de overeenkomst ontbinden.

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

 1.  

  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 2.  

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

 1.  

  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 2.  
 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de geleverde producten speciaal op zijn verzoek buiten het normale assortiment van de ondernemer zijn geleverd.
 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

 1.  

  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden er geen kosten voor retourzending in rekening gebracht. 2.  
 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1.  

  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 2.  
 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; wanneer de consument de ondernemer specifieke producten laat leveren buiten zijn assortiment om.

 

Artikel 9 - De prijs

 

 1.  

  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW en eventuele accijns. 2.  
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

 1.  

  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2.  
 

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

 1.  

  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2.  
 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Betaling

 

 1.  

  Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering van de goederen. Betaling kan middels iDEAL, PayPal, Visa, Mastercard of overschrijving. Bij vaste klanten is er de mogelijkheid tot kopen op rekening. In dat geval dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na levering te worden voldaan. 2.  
 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 

 1.  

  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2.  
 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 2 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.   Artikel 15 - Privacy

Domaine Alsace kan persoonsgegevens over jou opslaan en gaat hier vertrouwelijk mee om. Zo slaan we persoonsgegevens op om je bestelling te kunnen verwerken of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Domaine Alsace hebt verstrekt. Bij bestellingen verzamelen we de volgende gegevens:

 

 • Je voor- en achternaam

 • Je adresgegevens

 • Je telefoonnummer

 • Je e-mailadres

 • Je IP-adres                                                                                                            


 •  
 
Deze persoonsgegevens alleen gebruikt om je bestelling te kunnen verwerken en bezorgen. Buiten onze medewerkers en die van de vervoerder worden deze nimmer gedeeld met derde partijen. Je kan bij Domaine Alsace de gegevens opvragen die we van je hebben opgeslagen en je kan ook verzoeken deze te verwijderen. Domaine Alsace zal de gegevens na een dergelijk verzoek altijd verwijderen uit onze systemen, in elk geval binnen 14 dagen na aanvraag. 

Bij het gebruik van onze website slaan we cookies op om onze diensten aan je te kunnen optimaliseren. Deze gebruiken we om het verkeer en klikgedrag op onze website te kunnen analyseren en zijn niet terug te voeren op een specifiek persoon. In sommige gevallen worden deze cookies gebruikt om voor jou relevante berichten te tonen bij Google, Facebook of Instagram. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres en adres.

Service Domaine Alsace

Sinds 2012 dé specialist in kwaliteitswijn uit de Elzas.

EIGEN IMPORT

Alle wijnen worden door ons zelf geïmporteerd en zijn direct afkomstig van de wijnboer.

RETOURNEREN

Mocht je niet tevreden zijn kan je binnen 14 dagen de wijnen gratis retourneren.

BEZORGEN

Lage kosten voor verzending. Slechts 3.95 en boven de 100.- gratis.

BETALEN

Betaal veilig en vertrouwd via Ideal, Creditcard of PayPal.Mosselwijn 2019 - Pinot Blanc Aimé Stentz

Blijf op de hoogte van acties en proeverijenAanmelden

Onze wijnen zijn duurzaam!

De wijnen uit de Elzas die wij inkopen zijn zuiver en gemaakt met respect voor de natuur. Het karakter van de druif en haar wijngaard staan centraal. Alle wijnen zijn gemaakt middels spontane vergisting, zodat het karakter van de druif niet verloren gaat. Het gebruik van sulfiet is tot het minimum beperkt. Geen van onze wijnen zijn geklaard met dierlijke producten. De wijnen van André Thomas en Aimé Stentz zijn officieel biologisch gecertificeerd. Deze wijnboeren hebben giftige onkruidverdelgingsmiddel (pesticiden en herbiciden) en alle chemische insecticide en fungicide uitgesloten.

De Elzasser wijnstreek

De Elzas of Alsace zoals ze in Frankrijk zeggen is een wijnstreek in Noord-Oost Frankrijk. De wijnroute (Route des Vins d'Alsace) is 170 km lang en loopt van het noordelijkste deel ter hoogte van Straatsburg tot aan Mulhouse in het zuiden. Het waren de Romeinen die rondom Eguisheim de wijnbouw introduceerde in de Elzas. Vanaf 1945 worden er strenge voorwaarden voor productie en vinificatie vastgesteld. Uiteindelijk leiden deze inspanningen tot de Appellation d’Origine Contrôlée Alsace in 1962, Alsace Grand Cru in 1975 en Crémant d’Alsace in 1976.

Hier kan je ons bereiken

Domaine Alsace
Aleoeten 14
2904VA Capelle aan den IJssel
T: 085-7604698 (ma-vr)
M: 06-26640663
E: info@domainealsace.nl
KVK: 55419895

Geen 18? Nog geen wijn!

Alle bedragen zijn inclusief BTW - Powered by CCV Shop webwinkel